Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

Miesto a dátum konania konferencie

Konferencia sa uskutoční v dňoch 07. 10. až 08. 10. 2021 v priestoroch hotela PATRIA na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Poslanie konferencie

Konferencia je určená pracovníkom stavebných firiem, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov, strojov a zariadení pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu, investorom, pracovníkom výskumu a vývoja, pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy, skúšobných ústavov a vysokých škôl, ako aj všetkým odborníkom betonárskej obce.

Ciele konferencie

• Nové poznatky z oblasti technológie výroby betónu a zvlášť pre vodu priepustného betónu, nové materiály pre výrobu betónu a nové možnosti použitia betónu v stavebnej praxi.
• Nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri dodržovaní zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP.
• Novinky v oblasti legislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva a ochrany životného prostredia vo vzťahu k výrobe betónu.
• Predstavenie výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov, strojov a zariadení pre výrobu, primárnu a sekundárnu dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu, ako aj zariadenia pre debnenie a prvky pre vystužovanie betónových konštrukcií.
• Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností výrobcov betónu a nadviazanie nových kontaktov s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov a mechanizácie pre výrobu betónu.

Informácie pre účastníkov konferencie

Rokovacie jazyky: Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština.
Konferenčné materiály: Dodané príspevky budú uverejnené v zborníku príspevkov. Záujem o väčší počet zborníkov je potrebné vyznačiť v záväznej prihláške. Ponuka platí pre účastníkov konferencie. Cena zborníka je 18 € vrátane DPH. Všetkým účastníkom konferencie budú poskytnuté najnovšie publikácie SAVT. V obmedzenom rozsahu budú k dispozícii aj už predtým vydané publikácie SAVT.
Propagácia firiem: Počas konferencie bude v priestoroch hotela organizovaná propagácia firiem, výrobcov betónu ako aj dodávateľov stavebných materiálov a strojných zariadení na výrobu, dopravu, spracovanie a ošetrovanie betónu.
Spoločenský večer: Vo štvrtok 07. 10. 2021 bude pre účastníkov konferencie organizovaný spoločenský večer v priestoroch hotela Patria. Účelom priateľského stretnutia je vytvorenie priestoru pre nadviazanie osobných kontaktov medzi účastníkmi podujatia.

Súťaž

Na konferencii bude vyhodnotená „Súťaž o najzaujímavejší (najkrajší) architektonický betón“.

Podmienky súťaže v priloženom dokumente.

 

Organizačné pokyny a prihláška v priloženom dokumente.

Dátum konania 3. – 4.10.2019


Trinásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti vyše 250 účastníkov. Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení k výrobe a doprave betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl.